Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce

sekretariat@sp4.praszka.pl

Napisz do nas

+48 34 3591 021

Zadzwoń

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://sp4.praszka.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.03.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021r.


Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  •  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 34 3591 021, bądź adres e-mail sekretariat@sp4.praszka.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien realizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce, usytuowany jest w Praszce przy ul. Styczniowej 7.
Przed szkołą znajdują się miejsca parkingowe, wydzielone kostką brukową przy bramie szkoły. Brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia, od strony rowerowni oraz od strony ulicy głównej. Od strony rowerowni wejście do budynku jest na jednym poziomie, z bezproblemowym wjazdem dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika, a od strony ulicy głównej wejście do szkoły poprzedzają schody.
Budynek ma 2 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Korytarze w budynku szkoły są szerokie i zapewniają swobodne poruszanie się, nawet przy dużym natężeniu ruchu.
Stołówka oraz biblioteka, a także jedna z klas znajdują się na wyższym poziomie, do którego prowadzą schody.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

 

Skip to content