Strona główna
Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
szkola_4@op.pl
» strona główna / RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW

Regulamin pracy rady rodziców.

1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Praszce, na podstawie art.53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późn zmian .
2. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną powołaną do :
1) reprezentowania ogółu rodziców i uczniów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
2) ułatwienia szkole współpracy z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem uczniów,
3) współdziałania ze szkołą w stałym polepszeniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszania jej wyników.
3. Wybory do rady rodziców są przeprowadzane raz na trzy lata, we wrześniu , na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu Ustępująca rada działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej .
4. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danego oddziału wybierają ze swego grona radę oddziałową
5. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału
6. Do udziału w wyborach do rady oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane tylko przez jednego rodzica.
7. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej
8. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym , na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia( w przypadku trzyosobowej rady oddziału) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
9. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest jednocześnie wybrana do rady rodziców, jeżeli zebranie rodziców nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, glosowanie powtarza się dla tych osób.
10. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu rady rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. W wyborach uzupełniających obowiązują takie same zasady, jak w wyborach do rad oddziałowych
11.Spośród osób, które uzyskały drugi co do liczby głosów wynik do rady oddziałowej, wyłania siękandydatów do komisji rewizyjnej rady rodziców. W przypadku gdy dwie
osoby mają taka samą liczę głosów, głosowanie zostaje powtórzone
11. Kandydaci wyłonieni na podstawie ust.11 wybierają trzyosobową komisję rewizyjną.
12. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej powinno się odbyć nie później niż w ciągu czternastu dni od terminu wyborów.
13.Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu rady rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków dyrektora szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć w terminie do czternastu dni od terminu wyborów
14.Członkowie rady rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.
15.Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoją działalność
w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.
16.Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, do organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
17. Do kompetencji rady rodziców zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
1.1 programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
1.2 programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb szkolnego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
4) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2pkt1, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radąpedagogiczną
5)w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzićfundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa plan finansowy rady i regulamin
18.Rodziców współdziała ze szkołą i udziela jej pomocy w zakresie:
1) szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej,
2) uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do szkoły, zapewnienia im w domu odpowiedniej atmosfery wychowawczej i warunków do odrabiania zadanych lekcji,
3) oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku doswoich dzieci lubniewłaściwie wpływają na nie,
4) organizowania pomocy wychowawczo-opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych dzieci, które nie mają niezbędnej opieki i warunków kształcenia się,
5) organizowania dożywiania , wycieczek i wczasów dla dzieci i młodzieży,
6) utrzymania na należytym poziomie warunków higieniczno-sanitarnych szkołyi odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci oraz zapewnienie im opiekihigieniczno-lekarskiej,
7) zaspakajania potrzeb materialnych szkoły,
8) pomocy w organizowaniu prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
9) zapewnienia warunków rozwoju organizacjom i kołom zainteresowań istniejącymw szkole.
19. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.
20. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium.W skład prezydium wchodzą: przewodniczący i jego zastępca, sekretarz i skarbnik.
21. Prezydium działa w imieniu rady rodziców, wykonuje jej uchwały i uchwały Ogólnego Zebrania rodziców oraz prowadzi prace bieżące , w tym zwoływanie posiedzeńplenarnych rady rodziców szkoły i zebrań ogólnych rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
22. Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie ogólnerodziców powinno być zwoływane co najmniej raz na dwa lata. Do jego zadań należy przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej rady rodziców szkoły i sprawozdania komisji rewizyjnej.
23. Prezydium rady rodziców szkoły, opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców. Dokumenty te zatwierdza rada rodziców szkoły w pełnym składzie.
24. Klasowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwarazy w roku szkolnym. Prowadzi je Rada Oddziałowa rodziców. Zebranie zwołujerada w porozumieniu z wychowawcą klasy lub wychowawca klasy po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
25. Zebrania ogółu rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Zebrania rady rodziców szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku szkolnym.
26. Uchwały wszystkich zebrań / z ogólnym zebraniem rodziców włącznie / zapadają większością głosów. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami,dyrektor szkoły zawiesza ją i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do arbitrażu – do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad szkołą.

27. Dokumentacja z pracy rady rodziców szkoły i rad oddziałowych przechowywana jest w kancelarii szkoły.
28. Fundusze rady rodziców mogą być użyte na cele określone w § 2 oraz § 1 8 .
Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolnyprzyjętego przez plenum rady rodziców szkoły.
29. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców szkoły stają się własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji.
30. Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek zajmują się skarbnicy rad oddziałowych lub z upoważnienia sekretariat szkoły.
31. Rada rodziców szkoły prowadzi własną rachunkowość wg przepisów regulującychsposób prowadzenia rachunkowości. Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik.
32. Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planufinansowo- gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym rady rodziców szkoły z dokumentami celowość i prawidłowość wydatków komitetu.
33. Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności radyrodziców na żądanie dyrektora szkoły.
34. O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo, napiśmie, radę rodziców szkoły i dyrektora szkoły.
35. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Praszce,ul. Styczniowa 7, 46-320 Praszka”
36. Opracowany regulamin podpisuje przewodniczący Rady Rodziców po uchwaleniu go przez Rady Oddziałowe.

 

RADA RODZICÓW

1. Ewa Cieślak kl. IVa

2. Agnieszka Wójcik kl.IVb  - sekretarz

3. Marta Młynek -  kl.Va

4. Elżbieta Najberg-  kl.Vb

5. Aleksandra Szyszka-  kl.VI  - skarbnik

6.  Marzena Soberka kl.VIII - przewodnicząca

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce