Strona główna
Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
szkola_4@op.pl
» strona główna / Z HISTORII SZKOŁY

Z HISTORII SZKOŁY

    Historia naszej szkoły rozpoczęła się 1 września 1992 roku, kiedy to władze samorządowe i dyrektor Andrzej Ficiński uroczyście otworzyli Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Praszce przy ulicy Styczniowej 7. Wówczas naukę rozpoczęło 250 uczniów, a 11 nauczycieli podjęło pracę. W 1999 roku w wyniku reformy oświaty  szkoła z ośmioklasowej stała się placówką sześcioklasową. Do 1999 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora i nauczycieli wyposażono klasopracownie, uruchomiono działalność świetlicy, powstała kuchnia i stołówka, a dzięki projektowi „Cegiełka dla biblioteki” powstała biblioteka szkolna. Wsparcie rodziców pozwoliło na zagospodarowanie i ogrodzenie terenu wokół szkoły. Szkoła w środowisku lokalnym bardzo szybko stała się placówką przyjazną z  rodzinną atmosferą do której rodzice chętnie zapisywali swoje pociechy.

    W 2002r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Renata Tobiś, w placówce uczyło się 293 uczniów pod opieką 19 nauczycieli. Aby wyodrębnić i podkreślić niepowtarzalną atmosferę szkoły, 2004 roku rozpoczęliśmy starania w celu nadania szkole imienia. Po konsultacjach z uczniami i rodzicami zdecydowano, by naszej szkole nadać imię – Wandy Chotomskiej. Twórczość poetki jest niezwykle ważnym czynnikiem w kształtowaniu wrażliwości dzieci, inspiruje do samodzielnej twórczości poetyckiej naszych milusińskich. Dlatego Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2005 roku nadano PSP nr 4 imię Wandy Chotomskiej.

30 września 2005 roku w uroczystości nadania imienia uczestniczyła sama autorka – Pani Chotomska. Wydarzenie z udziałem pisarki było ogromnym przeżyciem dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Od tego momentu każda rocznica nadania szkole imienia zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu wydarzeń. Młodsi uczniowie zapoznają się z twórczością i przesłaniem jakie ona niesie, a starsi wspominają miłe chwile spędzone z poetką.
  
  W 2007 roku szkoła została doposażona pracownię informatycznąi bibliotekę multimedialną pozyskaną
ze środków unijnych. Uczniowie lubią swoja szkołę i chętnie do niej uczęszczają. Rozwijają swoje zdolności
i zainteresowania w kołach zainteresowań i artystycznych.  Aktywnie uczestniczą w różnych pracach na rzecz szkoły np.: dbałość o otoczenie szkoły, sale lekcyjne i wystrój korytarzy. Mają swój udział w decydowaniu
o wielu ważnych wydarzeniach szkolnych - współudział w tworzeniu kalendarza uroczystości szkolnych, samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie niektórych z nich - Pierwszy Dzień Wiosny, Walentynki, Mikołajki, Dzień Samorządności, gazetka szkolna. Dzieje się to za pośrednictwem przedstawicieli samorządu uczniowskiego, którzy wybierani są w sposób demokratyczny i powszechny. Samorząd uczniowski opracowuje swój harmonogram działań na cały rok współpracując ściśle z nauczycielami
i rodzicami. Dzięki temu uczniowie stają się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, by w przyszłości tworzyć społeczeństwo obywatelskie. Od lat samorząd uczniowski wspiera akcje: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Góry Grosza oraz bierze udział w zbiórkach charytatywnych, mających na celu pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

Obecnie uczniowie włączyli się w akcję "Adopcja Serca" - adoptowaliśmy siedmioletnią Helen, dziewczynkę z Zambii. Celem wsparcia jej wyżywienia i nauki, uczniowie zbierają makulaturę, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży przekazujemy na konto fundacji. Ponadto prowadzona jest zbiórka nakrętek na potrzeby naszej uczennicy - akcja została znacznie rozpowszechniona i objęta swym zasięgiem nie tylko Gminę Praszka. Nasza szkoła dba o wszystkich swoich uczniów. Mogą oni rozwijać swoje zdolności, umiejętności
i zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach organizowanych przez szkołę.

Braliśmy udział w projektach:
"Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych", „Aktywność, nauka, zabawa”, „Zaczarowany Świat”, „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” oraz „Dobry start w przyszłość” w ramach, którego odbywały się zajęcia zarówno rozwijające jak
i wyrównawcze.

Ze względu na swoje usytuowanie z dala od ruchu miejskiego, nosi miano „bezpiecznej szkoły”. Zapewnia uczniom właściwą opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Rada Rodziców i nauczyciele tworzą w szkole klimat sprzyjający pracy dydaktycznej, opiekuńczej oraz wychowawczej.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce