Strona główna
Szkoła Podstawowa nr 4
w Praszce
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka

tel. 34 359 10 21
e-mail:
szkola_4@op.pl
» strona główna / Świetlica

Świetlica

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapraszają uczniów klas I-III
od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 16.00

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

1. Agata Kulik
2. Klimek Beata

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zakończeniu zajęć lekcyjnych w bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do odpoczynku, zabawy i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, Ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Tematyka zajęć nawiązuje również do dni uroczystych i świątecznych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, ochrony środowiska naturalnego, skutków nałogów, higieny życia. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami. Bardzo istotna jest również dbałość o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, umiejętność wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współdziałania w grupie.

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

• rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, i inne),
• rozbudzające zainteresowania czytelnicze (czytanie bajek i baśni, opowiadań, wierszy, prasy dla dzieci, wizyty w bibliotece szkolnej , czytanie tekstów w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i nie tylko.)
• wzbogacające posiadane wiadomości ( czytanie informacji z czasopism, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne),
• kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki i słowne zabawy),
• kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
• ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (zajęcia muzyczne i literackie),
• wzbogacające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne,)
• kształtujące ekspresję ruchową (zabawy ruchowe przy muzyce , zajęcia sportowe),
• zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),
• relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów i bajek, spacery ).
Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad zachowania sie, regulaminu oraz reguł gier i zabaw .Staramy się wyrabiać umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, kulturalnej rozmowy, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej ale również empatycznej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, zachowania się w sytuacjach trudnych (np.: doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Przyzwyczajamy do utrzymywania porządku w salach i troski o wspólne mienie podczas zabaw i zajęć.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce